Fornying

Nettsida til Filadelfia, pfa.no, framstår i desse dagar med ny utsjånad. "Forandring fryder", heiter det. Me håpar du er enig i dette også når det gjeld nettsida, og at du vil bli nøgd med det nye designet.

Det handlar om fornying, som igjen handlar om å følgja med i tida. Leverandørane av nettsider, i vårt tilfelle Cornerstone, arbeider kontinuerleg med å utvikla produkta sine -  gjera dei meir tenlege for oss som har noko å informera om, og for deg som søkjer informasjon. Digital kommunikasjon utviklar seg stadig, akkurat som språk, musikk og andre kulturelle uttrykksformer.

Og design kan vera viktig for kommunikasjon. I 2017 møtte eg ei dame i Japan som mange år tidlegare hadde fått ein kristen brosjyre i postkassen sin. Ho brydde seg ikkje om innhaldet, men var svært oppteken av design. Og sidan denne trykksaka hadde ein spenstig og innbydande layout, tok ho vare på brosjyren. Det skulle koma godt med då ho, ikkje så veldig lang tid etter, uventa begynte å interessera seg for Jesus. I brosjyren fann ho nemleg namnet og adressa til ei kristen forsamling i byen der ho kunne få svar på dei mange spørsmåla sine. Nå har denne dama vore kristen i mange år. Ho er i dag evangelist i det området som blei hardast ramma under sunamien for ti år sidan.

Jovisst. Design og uttrykksformer betyr noko. Ein av føresetnadane for det åndelege gjennombrotet på pinsedagen i Jerusalem, den me les om i Apostelgjerningane 2, var nettopp at alle fekk høyra evangeliet på sitt språk. Eg trur ikkje det her berre er tale om det verbale språket, men heile spekteret av uttrykksformer. Musikk, for eksempel. Ulike kulturar og ulike aldersgrupper kan ha svært ulikt musikkspråk. Evangeliet er ikkje avgrensa til eitt eller nokre få av desse musikkspråka. 

Design og uttrykksformer betyr sjølvsagt ikkje alt, og det betyr ingenting dersom innhaldet manglar. Og her er me ved eit kjernepunkt. Ekte åndeleg fornying har med det personlege forholdet til Jesus å gjera. Denne fornyinga kan koma til syne og uttrykkast på ulikt vis. Det som er ekte, vil gjerne stå seg, det tilgjorde vil ofte bli avslørt. Poenget er likevel at det ikkje treng vera nokon motsetnad mellom ekte bibelsk kristendom og moderne måtar å kommunisera denne trua på. Mange enkeltpersonar og forsamlingar er gode eksempel på dette.

Me er barn av vår tid, og det er i denne tida, vår stund på jorda, me er kalla til å fortelja om Jesus - med orda me brukar og livet me lever. Også på digitale plattformer.

Powered by Cornerstone