Smitteverntiltak - Covid19

Oppdatert 14. juni 2021

Når du kjem vil me registrere namn og telefonnummer. Opplysningane blir lagra i to veker. Du vil få tilvist ein fast sitjeplass, og for at me skal kunne utnytte plassen best mogeleg, må alle frå same husstand sitje samla. Det skal vere to ledige stolar mellom personar som ikkje tilhøyrer same husstand.

Det er plassert ut dispenser med handsprit ved inngangen. Hugs å halde minst ein meter avstand til personar utanom eigen husstand. Dette gjeld også på veg inn og ut av lokalet, og me ber om at ingen stoppar i gangen for å prate, då det lett fører til kø og problem med å halde avstand.

Me følgjer nasjonale og lokale råd og reglar, inkludert rettleiaren for smittevern som er utarbeida av Noregs Kristne råd.

Informasjon til deg som er vaksinert:

Personar med status "beskytta" har fått visse lempingar frå smittevernkrava. Førebels har ikkje regjeringa innført lempingar knytt til gudstenester. Det betyr at alle må følgje same smitteverntiltak på Filadelfia, uavhengig av om du er vaksinert eller ikkje.

Powered by Cornerstone